Lagrådsremiss från Finansdepartementet

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att det ska införas en skyldighet att vid offentlig upphandling beakta klimatet, miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter, om upphandlingens art motiverar det.

Ladda ner:

Vidare föreslås att upphandlande myndigheter och enheter dels ska besluta om riktlinjer för hur nämnda intressen ska beaktas, dels för varje upp­handling ska dokumentera sina överväganden om huruvida ett visst sam­hällsintresse ska beaktas och, i förekommande fall, hur skyldigheten har fullgjorts.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition