Lagrådsremiss från Utrikesdepartementet

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att ändringar görs i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Ändringarna innebär bland annat att det införs bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd.

Ladda ner:

Det föreslås också att det införs sanktionsbestämmelser för överträdelser av de nya tillståndskrav som följer av förordningen och av föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandena.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

    I promemorian lämnas förslag på författningsändringar som bör göras med anledning av EU:s nya förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

    I lagrådsremissen föreslås att ändringar görs i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Ändringarna innebär bland annat att det införs bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd.

Proposition (1 st)

Genväg