Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd

Publicerad

Regeringen föreslår att det i Socialtjänstlagen införs ett tillägg om att den enskilde vid behov ska delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. Detta för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Ladda ner:

Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte deltar i utbildning i svenska för invandrare.

Språkkunskaper förbättrar möjligheten till ett jobb

Meningen är att göra det tydligt hur viktigt det är att vara med i språkutbildningen. Detta för att förbättra möjligheten att få arbete och etableras i Sverige.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Lagrådsremissen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)