Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Skärpta regler för unga lagöverträdare Dir. 2023:112

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att överväga och föreslå ändringar av den straff­rättsliga sär­behand­lingen av unga lag­över­trädare.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • överväga och, om lämpligt, lämna förslag på en sänk­ning av straff­myndighets­åldern,
  • föreslå ändringar som inne­bär att lag­över­trädare i ålders­gruppen 18–20 år behandlas som andra myndiga vid straff­mätningen,
  • föreslå ändringar som innebär att ålder ges minskad betydelse vid straff­mätningen för unga lagöver­trädare i åldern 15–17 år,
  • föreslå en ny påföljd – utvidgad ungdoms­övervakning – som är mer ingripande och inne­fattar en utvidgad verktygs­låda med fler kontroll­möjligheter,
  • föreslå skärpta regler om undan­röjande av en särskild ungdoms­påföljd och bestäm­mande av ny påföljd,
  • föreslå hur Kriminal­vården kan involveras vid vård och andra åtgärder inom ramen för ungdoms­vård eller ungdoms­tjänst, och
  • överväga och föreslå hur Kriminal­vården i någon form kan involveras i vissa fall vid vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestäm­melser om vård av unga som sker på grund av den unges brottsliga verksamhet.

Arbetet ska genomsyras av ett barnrätts- och ungdoms­perspektiv och förslagen ska vara proportion­erliga. De förslag som lämnas ska utformas i överens­stämmelse med FN:s konvention om barnets rättig­heter (barn­konventionen). Förslagen ska utformas så att tröskel­effekter undviks vid påföljds­bestämningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 januari 2025.

Laddar...