Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16) Dir. 2022:113

Publicerad

Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommitté­direktiv om åtgärder mot kon­troller av flickors och kvinnors sexualitet (dir. 2021:98).

Ladda ner:

Utredaren får nu, utöver vad som framgår av de ursprung­liga direk­tiven, i uppdrag att

  • analysera och redo­göra för vilket straff­ansvar som i dag finns när det gäller s.k. omvändelse­försök, och
  • ta ställning till om det straff­rätts­liga skyddet bör för­stärkas och i så fall lämna nöd­vän­diga författ­nings­förslag.

Utrednings­tiden förlängs. Upp­draget enligt dessa tilläggs­direktiv ska redo­visas senast den 1 juni 2023. Uppdraget enligt de ursprung­liga direk­tiven ligger fast och ska alltså redo­visas senast den 1 december 2022, men i ett del­betänkande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition