Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Uppsägning av hyresgäster som begått brott Dir. 2022:105

Publicerad

En särskild utredare ska se över den hyres­rätts­liga regle­ringen kring uppsäg­ning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott i lägen­heten eller i när­området, och i fall där lägen­heten används för brotts­lig verk­samhet. Syftet är att säkerställa att det finns ända­måls­enliga möjlig­heter till upp­sägning som beaktar övriga boendes intresse av en trygg och säker boende- och närmiljö och som är proportion­erliga.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • ta ställning till om möjlig­heterna att säga upp ett hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott, ska utvidgas,
  • ta ställning till om det behövs åtgärder för att mer effektivt motverka miss­bruk av reglerna om upp­låtelser till inne­boende, och
  • föreslå de författ­nings­änd­ringar som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare bostadsområden

    Ändring i uppdraget.

  • Uppsägning av hyresgäster som begått brott

    En särskild utredare ska se över den hyres­rätts­liga regle­ringen kring uppsäg­ning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott i lägen­heten eller i när­området, och i fall där lägen­heten används för brotts­lig verk­samhet. Syftet är att säkerställa att det finns ända­måls­enliga möjlig­heter till upp­sägning som beaktar övriga boendes intresse av en trygg och säker boende- och närmiljö och som är proportion­erliga.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition