Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag Dir. 2022:44

Publicerad

En kommitté ska lämna förslag med syftet att förenkla de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna.

Ladda ner:

Kommittén ska bl.a.

 • analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan
  förenklas,
 • särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar,
 • lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som
  kommittén finner lämpliga,
 • vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en
  balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap,
  skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling, och
 • redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i
  kraft den 1 januari 2014.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition