Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Översyn av stödet vid korttidsarbete Dir. 2021:79

Publicerad

Ladda ner:

Stödet vid korttidsarbete har varit en av regeringens viktigare åtgärder för att lindra effekterna för näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomin av spridningen av sjukdomen covid-19. Regelverket har under pandemin tillämpats för första gången. Det har vidare kommit att tillämpas i en omfattning som inte förutsågs när lagstiftningen ursprungligen togs fram. En kommitté ska därför se över stödet vid korttidsarbete. Kommittén ska bl.a.

  • utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin för
    näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomin,
  • analysera och ta ställning till om det fortsatt ska finnas två parallella system för stöd vid korttidsarbete,
  • analysera om regelverket kan förenklas och göras mer flexibelt,
  • analysera om bestämmelserna om ersättning för kompetensinsatser är ändamålsenligt utformade,
  • se över bestämmelserna om återbetalningsskyldighet och återkrav av stöd,
  • analysera behovet av förändrad och förstärkt reglering för att förhindra felaktiga utbetalningar och missbruk samt för att öka möjligheterna att lagföra misstänkta brott,
  • se över möjligheten att införa särskilda straffbestämmelser och om det bedöms lämpligt lämna förslag på sådana bestämmelser,
  • lämna nödvändiga författningsförslag.


Den del av uppdraget som handlar om att utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 maj 2022. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 november 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...