Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem Dir. 2020:71

Publicerad

Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2020. En särskild utredare ska lämna förslag på hur företagares trygghetssystem kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbart. I utredningen ska jämställdhetsaspekter genomgående belysas och analyseras.

Ladda ner:

 • Utredaren ska bland annat utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma, från ett handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering,
 • utreda om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen,
 • kartlägga bakgrunden till och analysera skälen för de nuvarande
  skillnader i de olika regelverken beroende på val av företagsform i fråga om karensregler och sjuklöneansvar,
 • göra en helhetsöversyn av regler och processer kring företagares
  trygghetssystem, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Deluppdraget att utreda om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som
bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen,
ska redovisas i ett delbetänkande senast den 2 november 2020. Uppdraget iövrigt ska redovisas senast den 15 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem

  Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2020. En särskild utredare ska lämna förslag på hur företagares trygghetssystem kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbart. I utredningen ska jämställdhetsaspekter genomgående belysas och analyseras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart

  Uppdraget i den del som här redovisas har varit att utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med in-komst av näringsverksamhet från enskild firma, handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering.

 • 55 år och karensval

  I utredningen föreslås att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en försäkrad med inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar egenavgifter. Några övergångsbestämmelser föreslås inte. I utredningen görs också bedömningen att det inte ska införas någon annan åldersgräns för att fritt kunna välja karenstid i sjukförsäkringen.

Lagrådsremiss

Proposition