Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01) Dir. 2019:29

Publicerad

Utvidgning av uppdraget

Ladda ner:

Kommittén får nu även i uppdrag att

 • analysera och ta ställning till om det finns behov av att inskränka grundlagsskyddet för sådana uppgiftssamlingar som innefattar ett offentliggörande av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder och vid en sådan analys särskilt bedöma effekterna av ett inskränkt grundlagsskydd,
 • i sin analys göra en noggrann avvägning mellan intresset av yttrande- och informationsfrihet och intresset att skydda enskildas personliga integritet,
 • redogöra för de regler som kommer att gälla för det fall kommittén bedömer att delegationsbestämmelser bör införas i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, och
 • föreslå de författningsändringar som kommittén anser nödvändiga.

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 26 augusti 2020.

Pressmeddelande: Regeringen har beslutat tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

  2018 års tryck-och yttrandefrihetskommitté är en parlamentariskt sammansatt kommitté som har haft i uppdrag att, med utgångspunkt i det nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, se över grundlagsregleringen på området i ett antal hänseenden.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i tryck­frihets­förordningen, yttrande­frihets­grund­lagen och lagen (1991:1559) med före­skrifter på tryck­frihets­förord­ningens och yttrande­frihets­grund­lagens områden.

Proposition (1 st)

 • Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

  I propo­sitionen före­slås ändringar i tryck­frihets­förord­ningen, yttrande­frihets­grund­lagen och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryck­frihets­förord­ningens och yttrande­frihets­grund­lagens områden.

Laddar...