Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag Dir. 2019:22

Publicerad

Ladda ner:

Inom kort förväntas Europeiska unionen besluta om ett nytt
regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående
av en ny förordning och ett nytt direktiv. Värdepappersbolag är
företag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse men som
inte är kreditinstitut.
En särskild utredare ska

 • lämna de förslag till lagändringar som krävs för att anpassa och komplettera svensk rätt till den nya EU-förordningen, och genomföra det nya EU-direktivet i svensk rätt,
 • anpassa regelverket till svenska förhållanden, framför allt
  genom att
  - analysera behovet av proportionalitet i olika avseenden, t.ex. i fråga om Finansinspektionens tillsyn över värdepappersbolag
  och krav på bolagsstyrning,
  - analysera behovet av att införa mer långtgående krav, t.ex. i fråga om rörliga ersättningar för anställda i värdepappersbolag, och
  • se över och analysera konsekvenserna av det nya regelverket
  i förhållande till den nuvarande ordningen som ger svenska
  värdepappersbolag möjlighet att, med tillstånd från Finansinspektionen, ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen, och ta ställning till om det finns
  skäl som motiverar att denna ordning behålls.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)