Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Strängare regler om utländska månggiften Dir. 2018:68

Publicerad

En särskild utredare ska undersöka hur en stark och ändamålsenlig reglering mot utländska månggiften kan säkerställas.

Ladda ner:

I uppdraget ingår bl.a. att

  • analysera och ta ställning till hur det kan förhindras att utländska månggiften består i Sverige,
  • redogöra för rättsverkningarna av att ett utländskt månggifte inte erkänns eller annars inte tillåts bestå i Sverige och analysera och ta ställning till hur orimliga konsekvenser för berörda personer kan undvikas, samt
  • lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2020.

Pressmeddelande: Nya regler mot utländska månggiften

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Skärpta regler om utländska månggiften

    Enligt svensk rätt är äktenskap monogama. Den som redan är gift får inte ingå något nytt äktenskap. Polygama äktenskap är däremot tillåtna i många andra länder.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)