Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Förbud mot erkännande av utländska månggiften

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen ett generellt förbud mot att erkänna mång­giften som ingåtts enligt utländsk lag.

Ladda ner:

De utländska månggiften som kommer i fråga för erkän­nande i Sverige rör i prak­tiken ute­slutande män som är gifta med flera kvinnor. Det är diskri­mi­ne­rande att män tillåts ingå äkten­skap med flera kvinnor och inte förenligt med den princip om lika­behand­ling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jäm­ställd­het. Regeringen föreslår därför en ny huvud­­regel om att inga utländ­ska mång­giften ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknyt­ning till Sverige när äkten­­skapet ingicks. Undan­tag från förbudet ska endast kunna göras om det finns synner­­liga skäl.

Regeringen föreslår även ett utvidgat förbud mot erkän­nande av äkten­skap mellan nära släktingar genom att anknyt­nings­kravet tas bort.

Regeringen föreslår också ett tydli­gare barn­rätts­perspektiv vid inter­natio­n­ella fader­skaps­frågor. Förslaget innebär bl.a. att ett fader­skap grundat direkt på utländsk lag, till följd av att man­nen är gift med den kvinna som fött barnet, ska gälla här i landet även om äkten­skapet inte erkänns under förut­sättning att det är giltigt i det land där barnet vid födelsen fick sin hemvist.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Skärpta regler om utländska månggiften

    Enligt svensk rätt är äktenskap monogama. Den som redan är gift får inte ingå något nytt äktenskap. Polygama äktenskap är däremot tillåtna i många andra länder.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)