Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden Dir. 2018:46

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska ta fram ett förslag på en tydlig definition
av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera
och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter
och andra närliggande offentligt finansierade eller
subventionerade verksamheter. Syftet med en definition av
idéburna aktörer är att främja ett ökat idéburet deltagande i
välfärden genom att underlätta vid bl.a. bidragsgivning, lagstiftning,
köp av verksamhet och samverkan. Utredaren ska
därför också ta fram exempel och beskriva tänkbara tillämpningsområden inom välfärden och angränsande områden
där en definition av idéburna aktörer skulle kunna användas.

Utredaren ska bl.a.

 • föreslå en definition av idéburna aktörer,
 • kartlägga och analysera olika förfaranden för att utifrån den föreslagna definitionen identifiera idéburna aktörer inom välfärden eller andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter,
 • kartlägga och analysera hur icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse regleras i andra länder inom EES,
 • föreslå riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för ingående av idéburet offentligt partner-skap (IOP), i syfte att främja samverkan mellan idé-burna aktörer och det offentliga, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

I uppdraget ingår inte att lämna förslag inom skatteområdet.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Idéburen välfärd

  Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Idéburen välfärd

  I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag för registrering av idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet. I lagrådsremissen föreslås även att upphandlande myndigheter ges möjligheten att reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer för vissa välfärdstjänster, bl.a. hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Proposition (1 st)

 • Idéburen välfärd

  I propositionen föreslås att en ny lag införs som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Registreringen ska vara frivillig.

Riksdagsbeslut

Laddar...