Hoppa till huvudinnehåll

Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Framtidens energiförsörjning kräver nya lösningar som ger en trygg, marknadskraftig och klimatanpassad tillgång till el. Regeringen tillsätter därför en parlamentarisk kommission som ska ta fram underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Särskild tonvikt ska läggas på den framtida försörjningen med el.

Kommissionens arbete kommer att bedrivas i tre faser:

- En kunskapsinhämtande fas, där kommissionen tar del av och väljer ut scenarier för energiförsörjningen fram till 2050,
- En analyserande fas där konsekvenserna av olika scenarier studeras och förslag till ändringar i regelverken tas fram
- En förhandlingsfas, då kommissionen enas om huvudpunkterna i en energipolitisk överenskommelse.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Kraftsamling för framtidens energi

  Energikommissionen har överlämnat sitt betänkande Kraftsamling för framtidens energi till regeringen. Betänkandet baseras på den ramöverenskommelse om energipolitiken som slöts den 10 juni 2016.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (3 st)

 • Vattenmiljö och vattenkraft

  En energipolitisk överenskommelse har träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Överenskommelsen innebär att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

 • Energipolitikens inriktning

  Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt den 10 juni 2016 en ramöverenskommelse om energipolitiken, den s.k. energiöverenskommelsen. Energiöverenskommelsen utgör en gemensam politisk färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem med nya energipolitiska mål. Med överenskommelsen som grund lämnas i denna proposition förslag om nya energipolitiska mål och regeringens bedömning av inriktningen av energipolitiken.

 • Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

  En energipolitisk överenskommelse har träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Enligt en av punkterna i överenskommelsen ska ansvaret vid radiologiska olyckor utökas till 1200 miljoner euro i enlighet med riksdagsbeslut som antagits efter förslag i betänkande 2009/10:CU29. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Laddar...