Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen Dir. 2011:93

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utvärdera det statliga stödet till folkbildningen.

I uppdraget ingår bland annat att

  • utvärdera och analysera i vilken utsträckning de syften som har beslutats för statsbidraget har uppnåtts,
  • överväga om de angivna syftena med statsbidraget är relevanta och ändamålsenliga,
  • vid behov föreslå förändrade syften,
  • föreslå hur syften och verksamhetsområden för statsbidraget tydligare kan kopplas samman så att uppföljning och utvärdering underunderlättas,
  • föreslå hur oberoende utvärderingar kan genomföras för att säkerställa en regelbunden återrapportering till riksdag och regering av den statligt finansierade folkbildningsverksamheten som omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa mått,
  • föreslå en ny modell för utvärderingen som beaktar behovet av mer regelbundna övergripande utvärderingar och behovet av mer djupgående studier inom avgränsade områden, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)