Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Investeringsfondsfrågor Dir. 2009:94

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag till hur ett nytt EG-direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska också ta ställning till om det till följd av de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet bör göras andra ändringar i lagstiftningen om investeringsfonder, bl.a. när det gäller ändring av fondbestämmelser och specialfonder.

Utöver detta ska utredaren analysera vilka konsekvenser genomförandet av det nya EG-direktivet kan komma att få för den svenska fondmarknaden. Utredaren ska också bedöma om det behöver göras ändringar i de näringsrättsliga eller associationsrättsliga bestämmelserna för att stärka de svenska värdepappersfondernas konkurrenskraft. Utredaren ska däremot inte göra bedömningar av om ändringar av skattelagstiftningen behövs eller lämna förslag om ändringar av skattelagstiftningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)