Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ansvar för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt

Publicerad

Ladda ner:

Den 9 december 2010 remitterades promemorian Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna. I denna promemoria kompletteras den tidigare promemorian med förslag om att förvaringsinstituten, i stället för förvaltningsbolagen, ska ansvara för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)