Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Ett nytt Nationellt cybersäkerhetscenter Fö2024/00785

Publicerad

Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) inrättades i december 2020 efter uppdrag från regeringen. Verksamheten har inte uppnått förväntade resultat. En utredning har därför tillsatts med uppdrag att utreda och föreslå ändamålsenliga och effektiva former för ledning, organisering och styrning av centrets verksamhet. Det överordnade målet med en ändamålsenlig och effektiv ledning, organisering och styrning av NCSC ska vara att åstadkomma en nödvändig höjning av Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot och betydande it-incidenter.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att det i förordning regleras att Försvarets radioanstalt ska ha huvudansvar för att leda samordning, utveckling och genomförande av centrets verksamhet. De sju myndigheter som redan ingår i cybersäkerhetscentrets verksamhet ska fortsätta göra detta.

Även centrets uppgifter ska anges i förordning. Centret ska präglas av ett allriskperspektiv. Även hur myndighetssamverkan inom NCSC ska ske ska regleras i förordning. Centret ska vidare ledas av en chef som anställs av regeringen.

Varje centermyndighets skyldighet att medverka i och bidra till centrets verksamhet inom ramen för sitt verksamhetsområde ska framgå av respektive myndighets instruktion. Det ska i förordning göras tydligt att den verksamhet som centermyndigheterna kan utföra inom ramen för cybersäkerhetscentret också ska utföras inom ramen för centret.

Utredningen bedömer att den operativa verksamhetens organisation inte ska regleras i förordning utan ska byggas upp utifrån cybersäkerhets­centrets behov. Centret bör utarbeta och bestämma lämpliga former för operativ samverkan och deconfliction.

Utredningen bedömer att ett effektivt utförande av NCSC:s uppgifter förutsätter att verksamheten i den nationella CSIRT:en (Computer Emergency Response Team) förs över från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till Försvarets radioanstalt och NCSC. De närmare förutsättningarna för denna verksamhetsöverföring bör utredas i ett annat sammanhang. Försvarets radioanstalt och MSB bör under tiden genomföra en så nära integration av verksamheterna som möjligt.

Detta är utredningens första delbetänkande. I nästa delbetänkande behandlas personal-, arbetsgivar-, budget- och säkerhetskyddsfrågor samt informationsdelning och personuppgiftsbehandling i centrets verksamhet.

Laddar...