Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Promemoria Ändrade ansvarsregler vid avsaknad av smart färdskrivare version 2

Publicerad

I denna promemoria, som utarbetats inom Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, föreslås ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. i fråga om när ansvar för förare och företag ska aktualiseras när ett fordon i strid med kraven i EU:s färdskrivarförordning används utan att vara utrustat med en smart färdskrivare version 2.

Ladda ner:

Ändringen innebär att böter inte ska dömas ut och sanktionsavgift inte ska påföras för sådana överträdelser som begås under perioden 21 augusti 2023 18 augusti 2025, om fordonet registrerats för första gången senast den 31 december 2023 och vid registreringstillfället var utrustat med en smart färdskrivare version 1. Ändringen innebär att de svenska ansvarsreglerna anpassas till en rekommendation från Europeiska kommissionen.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.