Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning Ds 2023:24

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till genomförande av och komplettering till förordning (EU) 2022/868 av den 30 maj 2022 om europeisk dataförvaltningsförordning och om ändring av förordning (EU) 2018/1724 (dataförvaltningsakten), nedan dataförvaltningsförordningen. Bestämmelserna i EU-förordningen ska börja tillämpas den 24 september 2023.

Dataförvaltningsförordningen omfattar villkor för vidareutnyttjande av vissa typer av skyddade data från offentliga myndigheter, en ram för anmälan av och tillsyn över tillhandahållande av dataförmedlingstjänster, ett ramverk för frivillig registrering av och tillsyn över dataaltruismorganisationer samt inrättande av en europeisk datainnovationsstyrelse.

Det föreslås att förordningen genomförs genom en ny lag samt genom tillägg till lagen om offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande.

Beställ tryckta exemplar