Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten Ds 2023:11

Publicerad

Våldet i krimi­nella samman­hang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjut­ningar har ökat avsevärt och många av dem har ägt rum på offent­liga platser.

Ladda ner:

Under 2022 dödades 63 personer av skjut­vapen­våld i Sverige. Detta inne­bär att antalet personer som avlidit på grund av skjut­ningarna har mer än tre­dubblats under perioden 2012-2022. Ökningen av antalet skjut­ningar kan till stor del här­ledas till kon­flikter mellan krimi­nella grupperingar. De senaste åren har dessa konflikter även lett till en ökad använd­ning av explo­siva varor. Antalet spräng­ningar i Sverige de senaste åren saknar mot­stycke i modern tid.

Det grova våldet, och den organi­serade brotts­lighet som detta våld är ett uttryck för, är system­hotande. I denna pro­memoria föreslås ett antal straff­skärpningar. Syftet är att markera allvaret i vissa brott som möjlig­gör skjut­ningar och spräng­ningar och som typiskt sett begås inom krimi­nella nätverk, samt att ge rätts­väsendet bättre möjligheter att bekämpa sådan krimi­nalitet. Straff­skalorna för de allvar­ligare formerna av vapen­brott, brott mot tillstånds­plikten för explo­siva varor, vapen­smuggling och smuggling av explo­siva varor före­slås därför ändras på följande sätt:

 • straffskalorna för grovt brott ändras från fängelse i lägst två år och högst fem år till fängelse i lägst fyra år och högst sju år,
 • straffskalorna för synner­ligen grovt brott ändras från fängelse i lägst fyra år och högst sju år till fängelse i lägst sex år och högst tio år, och
 • maximi­straffet för normal­grads­brott höjs från fängelse i tre år till fängelse i fem år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Skjutvapen och explosiva varor

  Våldet i krimi­nella samman­hang har förändrats under 2000-talet. Antalet skjut­ningar har ökat avsevärt och många av dem har ägt rum på offent­liga platser.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten

  Den straffrättsliga lagstiftningen är ett viktigt verktyg för att minska kriminella nätverks inflytande och på så sätt öka tryggheten i samhället. För att markera allvaret i brott som möjliggör skjutningar och sprängningar och som typiskt sett begås i kriminella nätverk och förbättra förutsättningarna att bekämpa sådan kriminalitet föreslår regeringen en kraftig skärpning av straffen för de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor.

Proposition (1 st)

 • Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten

  Den straffrättsliga lagstiftningen är ett viktigt verktyg för att minska kriminella nätverks inflytande och på så sätt öka tryggheten i samhället. För att markera allvaret i brott som möjliggör skjutningar och sprängningar och som typiskt sett begås i kriminella nätverk och förbättra förutsättningarna att bekämpa sådan kriminalitet föreslår regeringen en kraftig skärpning av straffen för de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor.

Laddar...