Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg Dnr KN2023/01921

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till ändringar i miljöbalken och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) som syftar till att utvidga förutsättningarna för att tillåta uppförande och drift av nya kärnkraftsreaktorer.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.