Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring Ds 2022:28

Publicerad

I denna promemoria föreslås ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Ladda ner:

Det föreslås att tillfälliga lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret ska gälla tills vidare. Detsamma gäller den tillfälliga möjligheten för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från lagens begränsning av företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i näringsverksamheten, den s.k. femårsregeln.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition