Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Ett hållbart mediestöd för hela landet Ds 2022:14

Publicerad

Mediestödsutredningen redovisar i denna promemoria sitt förslag om hur stödet till nyhetsmedier ska utformas från 2024.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att driftsstödet som har funnits sedan 1970-talet avvecklas och ersätts med ett nytt redaktionsstöd som baseras på kostnader för redaktionell personal. Fokus i det nya stödet är att det ska finnas nyhetsmedier över hela landet som bas för den lokala och regionala demokratin. Vita fläckar-stödet förs in som en del av redaktionsstödet.

Redaktionsstödet blir en del av ett teknikneutralt mediestöd som regleras i en ny lag, där det bland annat införs ett villkor om att stöd inte får ges till medier vars publicistiska verksamhet står i strid med grunderna för det demokratiska styrelseskicket.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ett hållbart mediestöd för hela landet

    Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag om mediestöd som innehåller bestämmelser om mediestödets syfte, mottagare av mediestöd, grundläggande förutsättningar för stöd och mediestödsnämndens sammansättning.