Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon Dnr M2022/01112

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i fordonslagen, fordonsförordningen, vägtrafikdataförordningen och förordningen om fordons registrering och användning.

Ladda ner:

Förslagen kompletterar kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012, (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153 (genomförande-förordningen).