Departementsserien och promemorior från Miljödepartementet

Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon Dnr M2022/01112

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i fordonslagen, fordonsförordningen, vägtrafikdataförordningen och förordningen om fordons registrering och användning.

Ladda ner:

Förslagen kompletterar kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012, (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153 (genomförande-förordningen).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

    I lagrådsremissen lämnas förslag till de ändringar i fordonslagen (2002:574) som krävs för att Sverige ska fullgöra sina skyldigheter enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxid-utsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med Europa-parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012, (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153 (genomförandeförordningen).

Proposition