Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln N2022/00730

Publicerad

I denna promemoria föreslås att kontinentalsockelförordningen (1966:315) ändras så att frågor om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln som huvudregel prövas av Sveriges geologiska undersökning, i stället för som i dag av regeringen. Vidare föreslås att kravet i kontinentalsockelförordningen att ansökningshandlingar ska ges in i minst sex exemplar slopas.

Ladda ner:

Ändringarna i kontinentalsockelförordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.