Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En effektivare upphandlingstillsyn Ds 2022:5

Publicerad

I promemorian lämnas förslag som syftar till en effektivare tillsyn. En effektiv tillsyn bidrar till att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen och säkerställa att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Ladda ner:

I promemorian föreslås att Konkurrensverket får utökade sanktions- och utredningsbefogenheter vid tillsynen över lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen om upphandling av koncessioner, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt lagen om kollektivtrafik.

Det föreslås bland annat att Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlingsskadeavgift, att möjligheten att besluta om upphandlingsskadeavgift utvidgas, att tidsfristen att besluta om upphandlingsskadeavgift förlängs och att avgiftens tak höjs. Konkurrensverket ska även kunna förelägga upphandlande myndigheter och enheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Detsamma föreslås gälla riktlinjer rörande skyldigheten att beakta vissa samhällsintressen om förslagen i promemorian En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen genomförs. I syfte att effektivisera utredningarna föreslås också att Konkurrensverket ska kunna rikta utredningsförelägganden även till leverantörer. Föreläggandena ska kunna förenas med vite.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2023.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En effektivare upphandlingstillsyn

    I promemorian lämnas förslag som syftar till en effektivare tillsyn. En effektiv tillsyn bidrar till att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen och säkerställa att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut