Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

EU:s nya förordning om upphandlingsannonser Fi2023/01171

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria lämnas förslag till bestämmelser i upphandlingsförordningen (2016:1162) om vad en annons om offentlig upphandling ska innehålla med anledning av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 av den 23 september 2019 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (”eForms”). EU:s nya genomförandeförordning syftar till att effektivisera annonseringen av offentliga upphandlingar genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och göra det möjligt för medlemsstaterna att anpassa annonsformulären till sina nationella behov och förutsättningar. I förordningen anges vissa uppgifter som valfria på EU-nivå. Varje medlemsstat kan därför ta ställning till om uppgifterna ska vara obligatoriska att ange för upphandlande myndigheter och enheter, om fälten för uppgifterna ska vara obligatoriska att tillhandahålla av annonsdatabasleverantörerna men valfria att fylla i eller om fälten inte ska tillhandahållas alls.

I promemorian föreslås att vissa sådana uppgifter som är valfria på EU-nivå ska vara obligatoriska att ange för upphandlande myndigheter och enheter vid annonsering. Det föreslås därför att en annons ska innehålla information om kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde samt om det i upphandlingen ställs krav på, anges villkor om eller i övrigt tas hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation. Det föreslås vidare att det i en efterannons ska vara obligatoriskt att ange namn och organisationsnummer avseende den eller de som har lämnat anbud eller ansökt om att lämna anbud i upphandlingen. För icke-direktivstyrda upphandlingar samt vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster vars beräknade värde överstiger aktuellt tröskelvärde föreslås det vara obligatoriskt att i en annons ange om upphandlingen avser ett kontrakt, ett ramavtal eller inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem eller om en elektronisk auktion kommer att användas. Det lämnas i övrigt ett antal förslag till följdändringar i upphandlingsförordningen.

Promemorian innehåller även ett förslag om att ansökningsavgiften och den årliga registeravgiften för registrerade annonsdatabaser ska höjas till 23 800 kronor respektive 30 500 kronor.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 oktober 2023 i fråga om att annonser på det direktivstyrda området ska utformas enligt den nya genomförandeförordningen och i övrigt den 1 januari 2024.

Laddar...