Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Utökad möjlighet för Kustbevakningen att ge ordningsbotsföreläggande

Publicerad

Kustbevakningens tjänstemän kan i dag utfärda ordningsbotsförelägganden för ett antal utpekade brott. I promemorian föreslås att dessa tjänstemän ska kunna ge ordningsbot för ytterligare ett brott.

Ladda ner:

Förslaget innebär att Kustbevakningen kommer att kunna utfärda ordningsbotsföreläggande för den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller i annat fall färdas med fartyg på ett sådant sätt att omgivningen störs i onödan, vilket bland annat omfattar så kallad buskörning med vattenskotrar. Förslaget bedöms innebära en effektivisering av handläggningen och lagföring av sådana brott.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition