Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt Fi2021/03225

Publicerad

I promemorian föreslås att omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår.

Ladda ner:

Förslaget medför att företag med en omsättning på högst 80 000 kronor inte längre behöver vara registrerade till och deklarera mervärdeskatt. Förslaget syftar till att förenkla för mindre företag och andra aktörer med liten verksamhet. Förslaget medför ändringar i mervärdesskattelagen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 10 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut