Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa försäkringsföreningars rätt att meddela tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare Fi2020/01947

Publicerad

I promemorian föreslås att det ska göras en ändring i försäkringsrörelselagen så att vissa försäkringsföreningar som tidigare drivit verksamhet som understödsföreningar ska få meddela tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare.

Ladda ner:

Det handlar om små icke-kommersiella försäkringsgivare, många av dem mycket gamla, som meddelar försäkringar för en begränsad krets personer, exempelvis i form av sjuk- och olycksfallsförsäkringar eller livförsäkringar som endast omfattar begravningskostnader.

En särskild reglering har nyligen skapats i försäkringsrörelselagen för försäkringsföreningar av den nämnda slaget, som trädde i kraft den 1 augusti 2020. En förutsättning för tillträde till den särskilda regleringen är att föreningen inte meddelar tjänstepensionsförsäkringar. Enligt lagändringar som trädde i kraft den 1 maj 2021 ska med tjänstepensionsförsäkring även avses försäkringar som tecknas av en egenföretagare för egen räkning.

Det har nu framkommit att det bland de understödsföreningar som har ansökt om att få driva verksamhet enligt de särskilt anpassade reglerna för tidigare understödsföreningar finns sådana föreningar som meddelar tjänstepensionsförsäkringar, och vars medlemmar typiskt sett är eller har varit egenföretagare. Den föreslagna lagändringen tillåter att de aktuella föreningarna ges tillträde till den särskilt anpassade regleringen även om de meddelar tjänstepensionsförsäkringar för egenföretagare.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 13
augusti 2021 .

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut