Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Publicerad

Promemorian inne­håller förslag som syftar till att moder­nisera och stärka det straff­rättsliga skyddet mot hem­frids­brott och olaga intrång i brottsbalken.

Ladda ner:

Straff­bestäm­mel­serna moder­niseras språk­ligt och det klar­görs att tillämp­nings­området för olaga intrång även omfattar gårds­planer. Det föreslås också att maximi­straffet för brott av normal­graden skärps från böter till fängelse i högst ett år. Vidare föreslås att de grova svårhets­graderna av brotten ska beteck­nas grovt hem­frids­brott respek­tive grovt olaga intrång och att straff­skalan för dessa brott ändras från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex måna­der och högst tre år. Därtill före­slås att det i lagen införs omstän­dig­heter som särskilt ska beaktas vid bedöm­ningen av om ett brott är grovt. Vid denna bedöm­ning ska det särskilt beaktas om gärningen har skett genom inbrott, har inne­fattat våld, hot om brottslig gärning, ofredande eller skada på egendom eller annars har varit av särskilt hänsyns­lös eller farlig art. I pro­memorian föreslås också att försök, förbere­delse och stämpling till grovt hem­frids­brott och grovt olaga intrång straff­beläggs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)

  • Lag (2022:661) om ändring i brottsbalken