Remiss av promemorian Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång Diarienummer: Ju2021/01508

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitie­departe­mentet för prome­morian Ett moder­nare straff­rätts­ligt skydd mot hem­frids­brott och olaga intrång. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 9 juli 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.