Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering Fi2019/02671/SFÖ

Publicerad

I promemorian föreslås att det införs en ny bestämmelse i förordningen om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster med innebörden att de myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Myndigheterna ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2023.

Ladda ner:

Regeringen har som målsättning att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen. Enligt förordningen
(2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster är ett stort antal myndigheter skyldiga att använda sig av Statens servicecenters lönerelaterade tjänster. I budgetpropositionen för 2018 uttalade regeringen att förordningsregleringen av myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster som utgångpunkt ska fortsätta (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2 avsnitt 5.5).

Ändringarna i förordningen om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering

    I promemorian föreslås att det införs en ny bestämmelse i förordningen om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster med innebörden att de myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Myndigheterna ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2023.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition