Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde Ds 2017:28

Publicerad

EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) som ersätter dataskyddsdirektivet (95/46/EG) ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Det innebär att den svenska regleringen om behandling av personuppgifter måste anpassas efter EU:s nya dataskyddsreform.

Ladda ner:

I promemorian redogörs för de konsekvenser som dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Näringsdepartementets verksamhetsområde och de författningsändringar som bedöms nödvändiga med anledning av dataskyddsförordningen och personuppgiftslagens (1998:204) och personuppgiftsförordningens (1998:1191) upphävande.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018. Samma dag ska dataskyddsförordningen börja tillämpas. Enligt förslaget till dataskyddslag kommer den också att börja gälla den 25 maj 2018 (SOU 2017:39).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)