Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Ds 2015:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll är medlemsstaterna skyldiga att ge allmänheten tillgång till vissa uppgifter i register över ekologiska aktörer. Syftet är att konsumenterna ska kunna känna förtroende för ekologiska produkter genom att själva kunna kontrollera att en produkt kommer från en aktör som står under kontroll enligt det ekologiska regelverket. I Sverige utövas kontrollen över ekologiska aktörer av privata kontrollorgan.

I promemorian görs därför bedömningen att skyldigheten att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer åläggs dessa kontrollorgan. Förslaget innebär att det i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion införs ett nytt bemyndigande som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter om ett kontrollorgans skyldighet att offentliggöra uppgifter i register över aktörer som det kontrollerar.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

    Av EU-regelverket inom området ekologisk produktion följer att medlemsstaterna är skyldiga att ge allmänheten tillgång till vissa uppgifter om ekologiska aktörer. I Sverige kontrolleras ekologiska aktörer av privata kontrollorgan. I lagrådsremissen görs därför bedömningen att det är dessa organ som bör vara skyldiga att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.

Proposition (1 st)

  • Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

    Av EU-regelverket inom området ekologisk produktion följer att medlemsstaterna är skyldiga att ge allmänheten tillgång till vissa uppgifter om ekologiska aktörer. I Sverige kontrolleras ekologiska aktörer av privata kontrollorgan. I propositionen görs därför bedömningen att det är dessa organ som bör vara skyldiga att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.

Laddar...