Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Bevakning ombord på svenska fartyg Ds 2012:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Näringsdepartementet gav den 2 november 2011 docenten Johan Schelin i uppdrag att närmare analysera de rättsliga förutsättningarna för att öka möjligheterna till egenskydd i form av beväpnad säkerhetspersonal ombord på svenska handelsfartyg. I uppdraget ingick också att överväga nödvändiga författningsändringar för att införa en sådan möjlighet. Analysen och övervägandena skulle göras i ljuset av gällande folkrättsliga bestämmelser samt tillämpningen av utländsk rätt på området. Hänsyn skulle också tas till de åtgärder som har vidtagits internationellt av såväl mellanstatliga organisationer som andra stater. Uppdraget skulle redovisas senast den 1 mars 2012. Därefter förlängdes uppdraget till den 1 maj 2012. Utredningen bygger i vissa delar på en tidigare rapport i ämnet som utarbetats av förre sjösäkerhetsdirektören Johan Franson på uppdrag av Näringsdepartementet.

I promemorian föreslås att en ny lag om bevakning ombord på svenskt fartyg införs. Lagen föreslås gälla bevakning i syfte att skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av utomstående personer. Vidare föreslås att den endast ska gälla i fråga om fartyg som omfattas av den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (ISPSkoden) och befinner sig utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Förslaget har utformats i linje med rekommendationerna från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Lagen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...