Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

En reformerad yrkestrafiklagstiftning Ds 2011:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, lämnas bland annat förslag till de lag- och förordningsändringar som krävs till följd av ikraftträdandet av

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG,
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, samt
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006.

Utöver detta lämnas också vissa lag- och förordningsförslag som inte har någon omedelbar anknytning till de nämnda EUförordningarna, men som ändå har ansetts vara naturliga att beröra i detta sammanhang.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition