Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Arbetsutbudseffekter av ett förstärkt jobbskatteavdrag och förändrad statlig inkomstskatt Ds 2010:37

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian analyseras hur utbudet av arbetskraft påvekras av olika förstärkningar av jobbskatteavdraget och förändringar i den statliga inkomstskatten. Effekten på sysselsättning, antal arbetade timmar, självfinansieringsgrad och inkomstfördelning redovisas för olika förändringar.

Analysen i promemorian visar att man måste göra en avvägning mellan dels fördelning och effektivitet, och dels effekt på sysselsättning och arbetade timmar bland de som redan arbetar när man utformar inkomstskatten. En förstärkning av jobbskatteavdraget ökar utbudet av arbetskraft totalt sett, men inte nödvändigtvis för dem med höga inkomster som instället kan minska sitt utbud. För att motverka en sådan effekt kan ett förstärkt jobbskatteavdrag kombineras med förändringar i den statliga inkomstskatten.