Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Leveransplikt för elektroniska dokument Ds 2009:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår att elektroniska dokument som publiceras på nätverk som Internet ska lämnas in till Kungl. biblioteket för att bevaras för framtiden. Det är i första hand de etablerade publicisterna på nätet som ska leverera material. Det handlar exempelvis om tidningsföretag, bok- och musikförlag, radio- och TV-företag samt filmproducenter. Privata hemsidor och bloggar omfattas inte av förslaget.

Leveranserna ska enligt förslaget komma igång i full skala under senare delen av 2013, men vissa leveranser ska börja redan i slutet av 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)