Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Singapore

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Singapore samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Singapore är en republik med ett parlamentariskt system, men i praktiken kontrollerar regeringspartiet det politiska systemet. Oppositionens möjligheter till politiskt inflytande är begränsade.

Yttrande-, press- och mötesfriheten inskränks i varierande grad. Stora delar av medielandskapet kontrolleras indirekt av regeringen och självcensuren är utbredd bland journalister. De senaste åren har omfattande ny lagstiftning som syftar till att begränsa så kallade falska nyheter och utländskt inflytande över opinionsbildning antagits, vilket begränsat pressfriheten ytterligare. Regeringen har vid flera tillfällen anmält bloggare för förtal och domstolstrots, vilket bidragit till att dämpa debattklimatet. Kritik mot regeringens politik förekommer sällan. Demonstrationer får i praktiken endast äga rum på en för ändamålet avsedd plats, som varit stängd sedan pandemins början.

Singapore är ett ekonomiskt välmående land och BNP per capita är bland den högsta i världen. Levnadsstandarden är överlag hög och utbildning och sjukvård håller mycket god kvalitet. Enligt Transparency International är Singapore ett av de minst korrupta länderna i världen.

Regeringen för en aktiv politik för att motverka diskriminering på grund av etnisk härkomst och religionstillhörighet, men det saknas en övergripande anti-diskrimineringslagstiftning som beaktar diskriminering på grund av kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Kvinnor missgynnas ekonomiskt och socialt i olika sammanhang och är underrepresenterade i politik och i näringsliv. Våld i hemmet faller under allmän strafflag. Aga av barn är tillåtet, såväl i hemmet som i skolan.

Sexuella handlingar mellan män är förbjudna i lag och kan leda till fängelse. Regeringen har vid flera tillfällen upprepat att lagen kommer att kvarstå, men inte tillämpas aktivt.

Straffpåföljderna är överlag höga och spöstraff används. Dödsstraff utdöms och verkställs. Under 2018 avrättades 13 personer, vilket är det högsta antalet avrättningar på mer än ett årtionde. Inga avrättningar har genomförts 2020 eller 2021. Lagen om inre säkerhet medger frihetsberövanden i flera år utan rättslig prövning med hänvisning till landets säkerhet.

Närmare en miljon migrantarbetare arbetar i Singapore, framför allt inom bygg- och hushållssektorn. Arbets- och levnadsvillkoren för dessa personer är ofta bristfälliga, en situation som förvärrats ytterligare under pandemin. I syfte att minska smittspridningen har migrantarbetares rörelsefrihet inskränkts kraftigt. Undersökningar visar på ökande psykisk ohälsa bland migrantarbetare och bristande arbetsrättsligt skydd.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.