Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Malaysia

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Malaysia samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Malaysia är en federal konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati. Grundläggande mänskliga rättigheter skyddas i grundlag och annan lagstiftning, men tillämpningen brister ofta. 2018 genomfördes ett politiskt maktskifte för första gången sedan självständigheten 1957, då regeringskoalitionen Barisan Nasional förlorade makten till oppositionskoalitionen Pakatan Harapan. Pakatan Harapans knappa två år i regeringsställning innebar en förbättring av respekten för mänskliga rättigheter, inte minst yttrande- och mötesfriheten. Framsteg gjordes också i kampen mot korruption och en viss ökad självständighet för myndigheter, särskilt åklagarväsendet, noterades.

Efter en tid av politisk turbulens föll regeringskoalitionen i början av 2020 och ersattes då av en regering som nästan helt bestod av malaj-muslimska partier. Sedan dess har de landvinningar som gjordes 2018-2019 i många fall gått förlorade. Yttrandefriheten har återigen försämrats, bland annat genom en ny förordning som straffbelägger spridandet av så kallade falska nyheter. Även mötesfriheten har inskränkts. Under 2021 förekom godtyckliga frihetsberövanden av människorättsförsvarare, journalister och oppositionspolitiker.

Malaysia har ett dualistiskt rättssystem. Ett sekulärt, som baseras på lagar som antas av parlamentet, och ett som baseras på sharialagar och som endast gäller för muslimer. Sharialagstiftning tillåter månggifte för muslimska män och innebär att muslimska kvinnor diskrimineras vid bland annat skilsmässor, vårdnadstvister och arv. Shariadomstol kan utdöma spöstraff för utomäktenskapliga sexuella förbindelser och alkoholkonsumtion. Även allmän domstol kan döma män över 18 år till spöstraff med tyngre rotting.

Könsbaserad diskriminering är förbjuden enligt grundlagen, men det förekommer en systematisk underordning av muslimska kvinnor och flickor. En stor majoritet av de muslimska flickorna utsätts för könsstympning och barnäktenskap är tillåtet i de flesta delstaterna.

Sexuella handlingar mellan män är olagliga och kan bestraffas med spöstraff samt fängelse i upp till 20 år. Våld, gripanden och trakasserier av hbtqi-personer förekommer.

Regeringen har upprätthållit moratoriet avseende verkställande av dödsstraff som infördes 2018. Antalet dödsfall i förvar tros vara högre än vad som rapporteras officiellt. Polisen åtnjuter en hög grad av straffrihet.

Den ekonomiska utvecklingen de senaste årtiondena har bidragit till bättre levnadsförhållanden för stora delar av befolkningen, men inkomstklyftorna är stora. Personer som tillhör urfolk har betydligt lägre levnadsstandard och inkomster än befolkningsgenomsnittet. Alla medborgare har tillgång till sjukvård och utbildning, men barn som tillhör urfolk, liksom barn till flyktingar och migrantarbetare, har i vissa fall inte folkbokförts vid födseln, vilket gör att de kan nekas skolgång och sjukvård. Aga är tillåtet.

Det finns allvarliga brister i respekten för arbetstagares rättigheter. Landets miljontals migrantarbetare befinner sig i en särskilt utsatt situation. Tvångsarbete förekommer, trots att åtgärder har vidtagits av såväl företag som regeringen för att förbättra situationen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.