Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Tjeckien

Publicerad Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Tjeckien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Tjeckien är en parlamentarisk demokrati med regelbundna och fria val, där de mänskliga rättigheterna garanteras i konstitutionen och respekteras överlag väl av de dömande och verkställande myndigheterna. Levnadsstandarden är hög och de ekonomiska och sociala rättigheterna tillgodoses i hög utsträckning.

Korruptionen i landet har minskat de senaste åren, men problem kvarstår, framförallt kopplade till statligt ägda bolag och offentlig sektor.

Utmaningar finns också vad gäller romers situation. Den romska befolkningen utsätts för diskriminering och särbehandling inom flera områden i samhället, exempelvis inom arbetsmarknad, utbildningsväsende och sjukvård.

Situationen för yttrande- och mediefrihet är relativt god men rapporter pekar på risker med en alltmer koncentrerad ägarstruktur. Tjeckien har fallit i internationella pressfrihetsindex de senaste åren.

Kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner inom politik och näringsliv. Våld i nära relationer är utbrett och flera lagändringar har genomförts för att stärka det rättsliga skyddet.

Tjeckien har under flera regeringar arbetat för att motverka handel med människor för såväl tvångsarbete som för sexuella ändamål, men utmaningar kvarstår på området.

Hbtqi-personers rättigheter garanteras i lag, men diskriminering och trakasserier förekommer.

Fackförbund får enligt lag verka fritt och alla arbetstagare har rätt att ansluta sig till ett fackförbund. Anslutningsgraden är dock låg och överträdelser av fackliga rättigheter äger rum.

EU-domstolen slog i april 2020 fast att Tjeckien, tillsammans med Ungern och Polen, bröt mot EU-rätten när de vägrade ta emot det antal flyktingar som EU:s medlemsstater gemensamt beslutat om.

Tjeckien påverkades kraftigt av coronapandemin och för att begränsa smittspridningen införde regeringen, i likhet med flera andra länder, tidvisa restriktioner.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.