Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Somalia

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Somalia samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Somalia befinner sig alltjämt i en återuppbyggnadsfas efter decennier av inbördeskrig. Sittande regering kom till makten 2017 efter en mer inkluderande, om än långt ifrån demokratisk, valprocess än vad som varit fallet tidigare. Förberedelser pågår inför allmänna val 2020/2021. Säkerhetsläget och politisk oenighet utgör fortsatt stora utmaningar.

De kränkningar och övergrepp av de mänskliga rättigheterna som alla parter gör sig skyldiga till i den pågående konflikt mellan regeringen, understödd av Afrikanska unionens fredsinsats i Somalia (AMISOM), och den islamistiska väpnade gruppen Al-Shabaab är omfattande och svåröverblickbara. Den somaliska regeringen har alltjämt begränsad kontroll över delar av södra och centrala Somalia. Al-Shabaab fortsätter att begå grova övergrepp såsom kidnappningar, våldtäkter, urskillningslöst våld och tvångsrekrytering av barnsoldater i dessa områden.

Godtyckliga frihetsberövanden sker regelmässigt av regeringsstyrkor, regionala myndigheter, säkerhetstjänsten, klanmiliser och Al-Shabaab. Säkerhetstjänstens verksamhet är inte reglerad i lag och insynen i dess insatser är minimal. Frihetsberövanden av och mord på journalister förekommer.

Tillgången till formell rättvisa är mycket bristfällig, särskilt på landsbygden, även om viss förbättring skett bland annat genom inrättande av mobila domstolar. Många fall avgörs alltjämt genom informella och kollektiva sedvanesystem (xeer) eller sharia. Korruptionen är omfattande. Somalia har höga nivåer av konfliktrelaterat och annat sexuellt och könsrelaterat våld, inklusive en mycket utbredd förekomst av kvinnlig könsstympning. Ett utkast till ny nationell sexualbrottslagstiftning finns men dess antagande har fördröjts avsevärt efter motstånd från religiösa och traditionella ledare. I Somaliland och Puntland finns sexuallagstiftning på plats och antalet anmälda sexualbrott är på uppgående vilket kan ses som ett tecken på begynnande attitydförändring. Homosexualitet är förbjudet enligt lag.

Fattigdomen är utbredd och återkommande perioder av torka förvärrar de humanitära utmaningarna. Antalet internflyktingar, varav majoriteten kommer från redan marginaliserade befolkningsgrupper, växer och uppskattas till 2,6 miljoner människor. De saknar ofta tillgång till bland annat adekvat boende, sanitet, vatten och tillgång till säkerhet och rättvisa. Samhällstjänster som hälso- och sjukvård och utbildning har stora brister. Tillgången är ojämnt fördelad och tjänster tillhandahålls ofta av privata och humanitära aktörer med begränsad statlig översyn.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.