Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Qatar

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Qatar samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Qatar saknar ett demokratiskt system och det finns betydande brister i efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Landet styrs av en emir som enligt konstitutionen innehar den verkställande makten, en betydande kontroll över lagstiftningen samt inflytande över den dömande makten. Qatar kan därmed beskrivas som en absolut monarki. Stora utmaningar finns vad gäller arbets- och levnadsförhållanden för migrantarbetare, yttrandefriheten samt diskriminering av kvinnor och hbtq-personer.

Landet har en stor arbetskraftinvandring vilket ger en unik demografi med endast cirka tio procent qatariska medborgare – som åtnjuter en mycket hög levnadsstandard – och närmare 90 procent utländsk arbetskraft. Majoriteten av de lågavlönade är migrantarbetare och deras situation är svår. Särskilt svår är situationen för kvinnliga hushållsarbetare. En successiv reform av arbetsrätten pågår men trots detta kvarstår allvarliga brister.

Inga fria och demokratiska val genomförs och offentlig, politisk opposition tillåts inte. Kvinnor diskrimineras framför allt inom familjerätten samt nationalitetslagen. Civilsamhället är på grund av rättsliga och praktiska hinder mycket inskränkt.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.