Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Iran samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Läget vad gäller de mänskliga rättigheterna i Iran är fortsatt mycket allvarligt. Journalister, fackliga ledare, personer som arbetar mot diskriminering av kvinnor liksom jurister som kritiserat det politiska styret grips och har, i flera fall, dömts till hårda straff, inklusive kroppsstraff och dödsstraff. Rättsstatens principer respekteras inte. Mål av politisk karaktär hanteras i särskilda revolutionsdomstolar, med inskränkningar vad gäller transparens, rätten till försvar, och möjlighet att överklaga. Tortyr och framtvingade erkännanden förekommer. Tortyr och framtvingade erkännanden förekommer.

Val till presidentämbetet, parlamentet och expertrådet hålls regelbundet. Kandidaterna måste dock godkännas av det icke-valbara Väktarrådet. Högste ledaren Khamenei regerar på livstid. Hans inflytande är omfattande då han utser personer till flera tunga chefsposter och viktiga institutioner lyder direkt under honom. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade i regeringen, parlamentet och andra politiska instanser.

Yttrande-, press- och informationsfriheterna är kraftigt begränsade och censuren är långtgående. De senaste två åren har myndigheterna vidtagit ytterligare åtgärder för att begränsa friheten på internet.

Ändrad narkotikalagstiftning bidrog till att antalet avrättningar nästan halverades mellan 2017 och 2018. Trots detta avrättas ett stort antal
personer i Iran varje år, inklusive personer som var minderåriga när brottet begicks.

Religiösa och etniska minoriteter diskrimineras. Kvinnors och flickors rättigheter är eftersatta. Mångåriga försök att introducera en lag som förbjuder våld mot kvinnor i hemmet har fortsatt att möta motstånd. Homosexuella handlingar är kriminaliserade.

Iran är ett medelinkomstland. Landet rankas 2018 på plats 60 av 188 länder på FN:s utvecklingsprogram UNDP:s index över mänsklig utveckling. Arbetslösheten är hög, i synnerhet bland kvinnor och nyutexaminerade akademiker. Av USA återinförda ekonomiska sanktioner har lett till en kraftig inbromsning av den iranska ekonomin. Sanktionerna har också medfört brist på vissa livsmedel, läkemedel och medicinsk utrustning.

Utbildningssystemet är välutvecklat. Läskunnigheten är hög och nästan alla iranska barn går i grundskola. Omkring hälften av universitetsstudenterna är kvinnor. De flesta iranier täcks idag av en sjukförsäkring. Sjukvården håller god kvalitet. Ansträngningar har gjorts under senare år för att även oregistrerade afghanska migranter ska få tillgång till utbildning och sjukvård.

 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.