Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag om straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel

Publicerad

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel. I uppdraget ingår bland annat att ta ställning till om korruptionslagstiftningen är effektiv och om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas.

Regeringen arbetar för att motverka otillåten påverkan och korruption genom en rad olika åtgärder. Det gäller bland annat åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet, stärkt straffrättsligt skydd för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner, en parlamentarisk kommitté om förstärkt insyn i finansieringen av politiska partier och regler för kontakter mellan politiska makthavare och så kallade lobbyister samt en kommande ny handlingsplan mot korruption.

– Korruption i alla dess former utgör ett allvarligt hot mot vår liberala demokrati. Det är något som den här regeringen arbetar för att motverka på bred front, och nu tar vi nästa steg. Med effektivare straffrättsliga verktyg mot korruption och ett utökat straffansvar för tjänstefel kan vi stärka förtroendet för offentlig verksamhet, förbättra rättssäkerheten och stärka tjänstemännens ställning mot otillbörliga påtryckningar, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Regeringen ger en utredning i uppdrag att se över den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel. Syftet med översynen är att säkerställa att lagstiftningen är effektiv, ändamålsenlig och anpassad till Sveriges internationella åtaganden.

Utredaren får därför i uppdrag att bland annat

  • ta ställning till om den straffrättsliga lagstiftningen är effektiv och modern eller om det finns behov av förändringar och lämna nödvändiga författningsförslag,
  • bedöma vilka författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att anpassa svensk rätt till det nya EU-direktivet om bekämpning av korruption, och
  • ta ställning till om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas och, oavsett ställningstagande i sak, lämna författningsförslag som innebär att tjänstefelsansvaret utvidgas till att omfatta även annat än åtgärder som vidtagits vid myndighetsutövning.

Uppdraget ska redovisas senast den 25 juli 2025.

Den del av uppdraget som handlar om straffrättsliga åtgärder mot tjänstefel bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide