Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen tillsätter utredning om elmarknadens utformning

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå hur den svenska elmarknaden kan utvecklas och regleras. Syftet är att tydliggöra systemansvaret, öka leveranssäkerheten, skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och att ge fossilfria kraftslag marknadsmässig ersättning för de nyttor de bidrar med till Sveriges energiförsörjning.

Ladda ner:

– Elsystemets utveckling och elmarknadens bidrag till ett starkt och leveranssäkert elsystem är avgörande för samhällets och industrins elektrifiering. Med den här utredningen ges Sverige en elmarknad som gynnar svenska intressen och Sverige. En välfungerande svensk och nordisk elmarknad bidrar till ett starkt Europa, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Under de kommande decennierna förväntas den svenska elmarknaden genomgå betydande förändringar på grund av den omfattande elektrifieringen, utfasningen av fossila bränslen och det nya energipolitiska målet om 100 procent fossilfri elproduktion 2040. För att möjliggöra denna omställning krävs det att roller och ansvar tydliggörs. Därtill behöver förutsättningar för en långsiktig planering av elsystemet finnas på plats.

Mot denna bakgrund ska utredaren bland annat:

  • föreslå på vilket sätt den finansiella elmarknaden, långsiktiga energiköpsavtal, kapacitetsmekanismer och stödtjänstmarknader kan utvecklas,
  • utreda vilken roll marginalkontrakt kan ha på en framtida elmarknad utifrån de förutsättningar som ges i den europeiska elmarknads­regleringen,
  • föreslå hur termerna systemansvarig för överföringssystem och systemansvarig för distributionssystem kan införas och tydliggöras,
  • föreslå hur marknadsaktören leverantör av balanstjänst kan regleras och
  • föreslå hur systemet med anvisade elavtal på slutkundsmarknaden kan avvecklas.

Bo Diczfalusy utses till särskild utredare. Bo Diczfalusy är Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har en bakgrund på Svenskt Näringsliv, Regeringskansliet samt International Energy Agency (IEA). Bo Diczfalusy ledde arbetet i den senaste Energikommissionen.

– Utifrån mitt perspektiv är översynen av elmarknaden helt nödvändig. Sverige behöver en uppgradering av elmarknaden för att kunna de utmaningar vi står inför. Jag är tacksam för förtroendet som regeringen visar mig och ser fram emot att påbörja detta stora och viktiga uppdrag, säger utredaren Bo Diczfalusy.

Uppdraget bygger på Tidöavtalets överenskommelse om en utredning av elmarknadens utformning. Uppdraget ska redovisas senast den 25 april 2025.

Bakgrund

Den energikris som inleddes under 2021 har drabbat Europa hårt, bland annat genom höga och volatila energipriser som inneburit stora påfrestningar för hushåll och företag. Till följd av detta har det genomförts en omfattande översyn av den europeiska elmarknadslagstiftningen. Översynen har bland annat fokuserat på att förbättra konsumentskyddet, öka transparensen och att utveckla långsiktig reglering av finansiella instrument för prissäkring och riskdelning. Med utgångspunkt i detta är det nu angeläget att besvara frågan hur den svenska elmarknaden kan utvecklas och regleras för att uppnå de nationella målsättningarna och samtidigt anpassas till den uppdaterade EU-rätten inom området.

Presskontakt

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...