Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen har beslutat uppdra åt Sida att komplettera sin rapport om utvecklingsbiståndet till Palestina

Publicerad

Sida ska i sin komplettering redovisa all verksamhet finansierat av svenskt bistånd till Palestina. Detta som regeringsuppdraget per den 13 oktober är formulerat. Redovisningen ska även omfatta en analys av organisationernas externa kommunikation. Kompletteringen ska rapporteras till UD den 15 februari 2024. Regeringen uppdrar också åt Sida att återuppta finansiering för viss prioriterad verksamhet i Palestina där tidigare avtalad verksamhet pågått.

Den 1 december återkom Sida med en rapport efter myndighetens översyn av utvecklingsbiståndet till Palestina. Denna anses ofullständig i förhållande till regeringsuppdraget som gavs 13 oktober och regeringens behov av ett fullständigt beslutsunderlag. 

Regeringen uppdrar därför åt Sida att komplettera sin rapport av den 1 december 2023. I kompletteringen ska samtliga insatser från samtliga strategier redovisas, det vill säga all verksamhet finansierad av svenskt bistånd till Palestina, så som regeringsuppdraget per den 13 oktober är formulerat. Avtalspartners, som myndigheten har granskat mot EU:s sanktionslistor utan anmärkning, ska i det kompletterande uppdraget också granskas enligt regeringsuppdraget per den 13 oktober. Detta gäller även partners i nästa led till vilka vidareförmedling av biståndsmedel förekommer.

Redovisningen ska omfatta en analys av organisationernas externa kommunikation, inklusive social media och hemsidor.

Därtill uppdrar regeringen åt Sida att betala upplupna fakturor för genomförd verksamhet och motsvarande, som utförts innan regeringsbeslutet 13 oktober, till ett belopp om högst 1 300 000 kronor. Detta omfattar exempelvis projekt som Naturvårdsverket genomfört, samt revisionsarbeten. 

Vidare uppdrar regeringen åt Sida att återuppta finansiering för viss prioriterad verksamhet i Palestina. Detta gäller tre palestinska civilsamhällesorganisationer som arbetar inom psykosocial hälsa; sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; samt försörjningsmöjligheter inom jordbruk. Nedan organisationer får återupptagna utbetalningar:

  • Gaza Community Mental Health om högst 9 000 000 kronor
  • The Palestinian Medical Relief Society om högst 8 200 000 kronor
  • We Effect om högst 10 000 000 kronor 

Sida ska invänta nya direktiv avseende utvecklingsbistånd till Palestina och inte ingå nya avtal eller ställa ut nya garantier till dess att regeringen meddelat annat. Begränsningen omfattar inte utbetalningar till tidigare ingångna avtal inom ramen för garantiinstrumentet. 

Regeringen gav den 13 oktober sida i uppdrag att pausa utvecklingsbiståndet till Palestina och genomföra en översyn. Syftet var att säkerställa att inga svenska biståndsmedel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas, som utför våld, hotar eller uppmuntrar till våld mot staten Israel eller dess befolkning, som driver en antisemitisk agenda eller aktörer som har samröre med sådana aktörer. Sida gavs också i uppdrag att klarlägga frågan om hur kontrollmekanismen ska användas, vidta relevanta åtgärder och redovisa detta som en del av översynen.

Det humanitära biståndet till Palestina har under perioden fortgått och därtill, med ett regeringsbeslut 2 november, tillförts ytterligare 150 miljoner kronor.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...